Quảng cáo

Lượt truy cập
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các Viện, Trường, cơ quan, đơn vị trung ương, các Tổ chức khoa học và công nghệ và các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020, như sau:

I. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KH&CN

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Luật KH&CN, các văn bản hướng dẫn dưới luật và tập trung để triển khai thực hiện các định hướng trọng tâm nêu tại Mục I Phần B công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy trình xác định, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014, Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 và các văn bản hướng dẫn quản lý cụ thể cho từng Chương trình/nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư ngoài việc đáp ứng yêu cầu chung, hồ sơ đề xuất đặt hàng cần thuyết minh rõ căn cứ pháp lý, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích của các bên, khai thác được thế mạnh về KH&CN và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề KH&CN cấp thiết trong nước, về trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/5/2015.

2. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

a) Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được xây dựng đáp ứng các tiêu chí, quy trình thủ tục quy định tại Luật KH&CN, các văn bản hướng dẫn dưới luật, đặc biệt lưu ý Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018.

Bên cạnh các định hướng trọng tâm nêu tại Mục I Phần B công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ nói trên, cần tập trung triển khai thực hiện các định hướng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, Kế hoạch tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chương trình phối hợp công tác với Sở KH&CN (nếu có) để tạo chuỗi kết nối giữa các nhiệm vụ KH&CN các cấp nhằm giải quyết các nội dung trọng tâm về “Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ”.

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhất là trong phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ; chú trọng lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN để giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ứng dụng triển khai các giải pháp công nghệ (Blockchain, IoT, AI, Big data và các công nghệ mới phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0) trong sản xuất, kinh doanh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa phương; nhiệm vụ KH&CN theo hình thức đối tác công tư (PPP) để huy động doanh nghiệp tham gia phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của vùng theo chuỗi giá trị.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp thu, làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực, trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ; Ưu tiên các nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST, nâng cao năng lực ĐMST của doanh nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, dự án sản xuất thử nghiệm từ các kết quả nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ KH&CN có sự tham gia của doanh nghiệp.

Một số định hướng chi tiết cho từng lĩnh vực theo phụ lục I đính kèm công văn này.

b) Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh (đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn/van ban PL) để xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo biểu mẫu A1-ĐXNV: Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học; Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm.

Bước 2: Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thông qua họp Hội đồng KH&CN tư vấn hoặc gửi lấy ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập.

Bước 3: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN bao gồm:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có đầy đủ thông tin theo mẫu;

- Biên bản họp Hội đồng KH&CN tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập về đề xuất đặt hàng.

3. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

a) Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 cần tập trung:

- Ưu tiên triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài/ dự án KH&CN cấp tỉnh đã được nghiệm thu và công bố ứng dựng vào thực tiễn quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành căn cứ trên các Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài/ dự án cấp tỉnh.

- Nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ sở, cần có sự tác động hỗ trợ tích cực của KH&CN. Trong đó ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền núi và hải đảo.

b) Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020

Năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có hiệu lực từ ngày 02/5/2018 (thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011của UBND tỉnh) và HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh).

Trên cơ sở các văn bản quy định đã ban hành, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ các tổ chức và cá nhân gửi về; tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xem xét, chọn lựa nhiệm vụ; sau đó rà soát xác định tên nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm, kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện; tổng hợp danh mục các nhiệm vụ cấp cơ sở gửi về Sở KH&CN.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở gửi về Sở KH&CN, bao gồm:

- Công văn gửi Sở KH&CN về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, trong đó có cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ hoàn thành;

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Biểu mẫu 1);

- Biểu tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã được Hội đồng tư vấn xác định thông qua (Biểu mẫu 2);

- Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Biểu mẫu 3).

II. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP

Theo tính chất, nội dung, quy mô của nhiệm vụ, tỉnh ưu tiên hình thành nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ, tỉnh và cấp cơ sở có sự tham gia của doanh nghiệp để phê duyệt đưa vào kế hoạch thực hiện theo quy định.

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở phải đáp ứng tiêu chí giải quyết các vấn đề KH&CN cấp thiết nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương; phục vụ phát triển ngành; Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp hoặc cam kết của các tổ chức ứng dụng trong tỉnh.

Đối với đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Trên cơ sở các đề xuất đặt hàng của các cơ quan, đơn vị gửi về đăng ký, Sở KH&CN tổng hợp, phân theo lĩnh vực, tiến hành rà soát, xem xét chọn lựa các đề xuất đặt hàng đạt yêu cầu theo những căn cứ tại Điều 3 và theo yêu cầu tại Điều 6 của Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018. Đối với các đề xuất đặt hàng đạt yêu cầu, Sở KH&CN tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN để xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố gửi về, Sở KH&CN sẽ thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo từng lĩnh vực để xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

III. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Sở KH&CN Khánh Hòa nhận phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp (theo mẫu) bắt đầu từ ngày hướng dẫn xây dựng kế hoạch đến hết ngày 25/4/2019.

Từ ngày 25/4 đến 30/5/2019 Sở KH&CN tổng hợp và thực hiện các bước tư vấn thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2020 và gửi Bộ KH&CN.

Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 để các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ:

- Phòng Quản lý Khoa học: ĐT: 0258 3821254 - Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn

- Phòng KH&CN Cơ sở: ĐT: 0258 3821131 - Email: thnhung@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ: ĐT: 0258 3816884 - Email: ndmai@khanhhoa.gov.vn

- Phòng KH-TC:  ĐT: 0258 3822556 -  Email: ntthanh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

*Biểu mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn, vào mục đề tài dự án khoa học/thủ tục biểu mẫu;

*Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn, vào mục khoa học công nghệ cơ sở/ thủ tục biểu mẫu./.

HH


Bài viết khác
Đánh giá nghiệm thu đề tài “Biên soạn tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa, cấp tiểu học theo hướng tích hợp”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển tỉnh Khánh Hòa
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2019
Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển - Nha Trang, Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh”
Nghiệm thu dự án “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa”
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và công bố Chỉ số hài lòng năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019
Tọa đàm khoa học chuyên đề “Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại ở Việt nam và thách thức, cơ hội với nền kinh tế”
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương Khánh Hòa, cấp tiểu học theo hướng tích hợp
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Thi Olympic toán học sinh - sinh viên toàn quốc lần thứ 27
Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Đối thoại giữa lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ với thanh niên năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của stent tự tiêu trong điều trị tổn thương mạch vành
Ngày nước thế giới năm 2019
Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Tổ chức thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ và kết quả thi tuyển
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.