Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2014-40104-ĐL/2

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Hồ Huy Cường

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Viện trưởng

    Điện thoại: 0913454043

 

 

 

 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 795.295.000 đồng. (Bảy trăm chín mươi lăm triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 753.070.000 đồng (Bảy trăm năm mươi ba triệu lẻ bảy mươi ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 42 tháng bắt đầu từ tháng 01/2015  kết thúc: 6/2018;

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):     

7.1.

TS. Hồ Huy Cường

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.2.

ThS. Đoàn Công Nghiêm

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.3.

ThS. Nguyễn Tấn Hưng

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.4.

KS. Nguyễn Phú Diệu

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.5.

ThS. Đỗ Thị Ngọc

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.6.

ThS. Hoàng Vinh

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.7.

ThS. Trần Đình Nam

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7.8.

KS. Nguyễn Quốc Huy

Trạm Khuyến công nông lâm ngư huyện Cam Lâm


8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 8/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Ghi chú

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng kết đề tài

 

Ö

 

 

2

01 quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. Năng suất trên 8,0 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%

 

Ö

 

 

3

01 quy trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. Năng suất trên 10,0 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%

 

Ö

 

 

4

1,5ha mô hình canh tác và sơ chế bảo quản 02 giống xoài Úc và cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế (đảm bảo năng suất đạt trên 8 tấn đối với xoài cát Hòa Lộc, trên 10 tấn đối với xoài Úc); Tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%; Hiệu quả kinh tế tang 15 - 20% so với truyền thống).

 

Ö

 

 

5

Báo cáo kết quả xây dựng 02 mô hình canh tác và sơ chế bảo quản của 02 giống xoài trên (báo cáo phân tích, đánh giá và rút ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện mô hình)

 

Ö

 

6

Báo cáo phân tích hiện trạng sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm (báo cáo đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ trong trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm)

 

Ö

 

 

7

Báo cáo phân tích chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm (báo cáo đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ và thương lái trong chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm)

 

Ö

 

 

8

Bộ phiếu điều tra và kết quả phân tích gốc (bao gồm 210 phiếu điều tra hiện trạng sản xuất xoài, 120 phiếu điều tra chuỗi tiêu thụ xoài và kết quả phân tích mẫu đất và chất lượng quả xoài với các chỉ tiêu phân tích được duyệt)

 

Ö

 

 

9

01 Bài báo

Ö

 

Có xác nhận đăng tạp chí số 08/2018

9.2. Chất lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng kết đề tài

 

Ö

 

2

01 quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. Năng suất trên 8,0 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%

 

Ö

 

3

01 quy trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. Năng suất trên 10,0 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%

 

Ö

 

4

1,5ha mô hình canh tác và sơ chế bảo quản 02 giống xoài Úc và cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế (đảm bảo năng suất đạt trên 8 tấn đối với xoài cát Hòa Lộc, trên 10 tấn đối với xoài Úc); Tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%; Hiệu quả kinh tế tang 15 - 20% so với truyền thống).

 

Ö

 

5

Báo cáo kết quả xây dựng 02 mô hình canh tác và sơ chế bảo quản của 02 giống xoài trên (báo cáo phân tích, đánh giá và rút ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện mô hình)

 

Ö

6

Báo cáo phân tích hiện trạng sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm (báo cáo đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ trong trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm)

 

Ö

 

7

Báo cáo phân tích chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm (báo cáo đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ và thương lái trong chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm)

 

Ö

 

8

Bộ phiếu điều tra và kết quả phân tích gốc (bao gồm 210 phiếu điều tra hiện trạng sản xuất xoài, 120 phiếu điều tra chuỗi tiêu thụ xoài và kết quả phân tích mẫu đất và chất lượng quả xoài với các chỉ tiêu phân tích được duyệt)

 

Ö

 

9

01 Bài báo

 

Ö

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

1

Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế. Năng suất đạt trên 10 tấn đối với xoài Úc; Tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%; Hiệu quả kinh tế tang 15 - 20% so với truyền thống.  

Năm 2019 trở đi

Trạm Khuyến CNLN huyện Cam Lâm; Sở NN & PTNN tỉnh Khánh Hòa…các hộ dân trồng xoài tại Cam Lâm

2

Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế. Năng suất đạt trên 8 tấn đối với xoài cát Hòa Lộc; Tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%; Hiệu quả kinh tế tang 15 - 20% so với truyền thống.  

Năm 2019 trở đi

Trạm Khuyến CNLN huyện Cam Lâm; Sở NN & PTNN tỉnh Khánh Hòa…các hộ dân trồng xoài tại Cam Lâm

9.6. Về kết quả đề tài: Về những đóng góp mới: Qua gần 04 năm nghiên cứu và xây dựng mô hình, đề tài đã:

- Đã xây dựng được qui trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm đạt năng suất trên 8,235 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 70%, chất tốt, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.

- Đã xây dựng được qui trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc ở huyện Cam Lâm đạt năng suất trên 10,666 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 70%, chất lượng tốt, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.

9.7. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

a. Hiệu quả kinh tế:

Trong khuôn khổ của đề tài chúng tôi thực hiện 1,5 ha mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế, trong đó:

- Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, với qui mô 1,0ha. Năng suất xoài đạt 10,666 tấn/ha, lợi nhuận ròng đạt 158,2 triệu và cao hơn 30,6% so với đối chứng (có lãi thuần là 121,1 triệu đồng/ha).

- Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc, với qui mô 0,5ha. Năng suất xoài đạt 8,325 tấn/ha, lợi nhuận ròng đạt 212,3 triệu/ha/năm và cao hơn 20,9% so với đối chứng (có lãi thuần là 175,5 triệu đồng/ha)

b. Hiệu quả xã hội và môi trường:

- Kết quả đạt được của đề tài đã chứng minh cho nông dân trực tiếp tham gia mô hình và các hộ dân ở huyện Cam Lâm nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung đang canh tác xoài thấy được hiệu quả việc canh tác, sơ chế, bảo quản xoài theo hướng VietGap mang lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng.

- Qua đó thay đổi dần nhận thức của người nông dân trong canh tác, tăng thu nhập từ trung bình lên khá giả, tạo việc làm, giảm thiểu áp lực việc di cư lao động tự do từ vùng nông thôn đến thành thị và góp phần ổn định dân sinh và kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cam Lâm.

- Việc áp dụng canh tác và sơ chế bảo quản xoài theo hướng VietGap đã hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác xoài của người dân lâu nay. Qua đó, ngoài giảm được chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh kế đặc biệt còn giảm được tồn dư độc hại cho sức khỏe người sản suất, người tiêu dùng. Tồn dư độc hại từ việc canh tác xoài lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật còn ảnh hưởng đến môi trường đất và không khí…

- Áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân, chăm sóc hợp lý cũng  hạn chế sâu bệnh hại, qua đó giảm lượng thuốc BVTV so với phương thức canh tác cũ của bà con nông dân từ 30 – 40%.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Nộp hờ sơ đúng so với thời gian quy định

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả “Ứng dụng công nghệ plasma trong Nuôi trồng – Chế biến - Bảo quản Nông – Thủy sản”
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa)
Thông báo thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được cắt giảm thời gian
Hội thảo “Giới thiệu về giống mía mới và kỹ thuật canh tác giống mía mới tại Khánh Hòa”
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2018
Chương trình đào tạo khởi nghiệp tinh gọn X-Startup @ Social Khánh Hòa 2018
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.