Quảng cáo
Lượt truy cập
Công tác cải cách hành chính quí I tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho giai đoạn 05 năm tiếp theo của chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017 kèm theo Quyết định số 4032/QĐ-UBND, trong đó nêu rõ 10 mục tiêu trọng tâm và 40 nhiệm vụ CCHC trong năm như: tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập…

Trong quí I/2017, công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ CCHC đã được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, từng cấp hành chính đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của cấp trên, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn quản lý. Nhiều nhiệm vụ CCHC đã được thực hiện đúng tiến độ, đem lại kết quả tích cực, tiếp tục phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trên toàn địa bàn tỉnh.

* Xem toàn văn báo cáo tại đây

H.Huy


Bài viết khác
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến mức độ 3
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Báo cáo tóm tắt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016
Chỉ số PCI, chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2015
Chỉ thị 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.