Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang

1. Tên nhiệm vụ: Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2014-10512-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

Họ và tên: PGS. TS. Bùi Hồng Long

    Trình độ học vấn: Tiến sỹ

    Chức vụ: Chủ tịch IOC Việt Nam, NCV Cao cấp

    Điện thoại: 0913461996

5. Tổng kinh phí thực hiện:  974.724.000  đồng

    Trong đó, kinh phí cấp từ ngân sách SNKH: 927.224.000 đồng

6. Thời gian thực hiện: 27 tháng (trong đó thời gian thực hiện theo Hợp đồng 24 tháng, thời gian được phép cho gia hạn 3 tháng); từ tháng 9/2014 đến 12/2016

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

Số

TT

Họ và tên

(ghi rõ chức danh khoa học, học vị)

Đơn vị công tác

1

NCVCC, PGS. TS. Bùi Hồng Long

Viện Hải dương học

2

NCV, ThS. Phạm Sỹ Hoàn

Viện Hải dương học

3

NCVC, TS. Lê Đình Mầu

Viện Hải dương học

4

NCVC, TS. Phạm Xuân Dương

Viện Hải dương học

5

NCV, ThS. Trần Văn Chung

Viện Hải dương học

6

NCV, ThS. Nguyễn Văn Tuân

Viện Hải dương học

7

NCV, ThS. Nguyễn Chí Công

Viện Hải dương học

8

NCV, KS. Nguyễn Đức Thịnh

Viện Hải dương học

9

NCV, ThS. Phạm Bá Trung

Viện Hải dương học

10

NCV, ThS. Trần Văn Bình

Viện Hải dương học


8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 3 năm 2017 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa                                                                                                                                                                                                                                 

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Thu thập, phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế- xã hội, quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế- xã hội khu vực vịnh Nha Trang

 

X

 

2

Đặc điểm phân bố các đặc trưng khí tượng, thủy- thạch động lực, biến đổi địa hình, biến đổi trắc diện bãi, đường bờ vịnh Nha Trang

 

X

 

3

Xu thế biến động, nguyên nhân và cơ chế biến động địa hình, bờ biển, trắc diện bãi các bãi ven bờ vịnh Nha Trang;

X

 

 

4

Các tiêu chí cơ bản đề xuất các khu vực có thể cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang

X

 

 

5

Đề xuất khu vực có thể cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang, nguồn và vật liệu; phương án kỹ thuật

X

 

 

6

Đánh giá tác động của công trình hiện có ven bờ biển phía nam, bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

7

Đánh giá các nguyên nhân gây mất cân bằng bãi biển và đường bờ biển phía nam bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

8

Các giải pháp công trình và phi công trình

X

 

 

9

Cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

10

Đề xuất các biện pháp quản lý, quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang

 

X

 

11

Dự báo xu thế biến động đường bờ do nước biển dâng

X

 

 

12

Tập bản đồ, sơ đồ

 

X

 

13

Báo cáo thu thập, phân tích và đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện thủy động lực vịnh Nha Trang; Đặc điểm tự nhiên các bãi ven bờ vịnh Nha Trang

 

X

 

14

Báo cáo kết quả kháo sát thực địa

X

 

 

15

Báo cáo thu thập, phân tích ảnh viễn thám, máy bay về biến động bờ

X

 

 

16

Báo cáo triển khai, áp dụng các mô hình tính toán các quá trình thuỷ thạch động lực, lan truyền vật chất, biến đổi địa hình

X

 

 

17

Bộ số liệu gốc về kết quả khảo sát, đo đạc về thủy thạch động lực, địa hình, trầm tích,… khu vực nghiên cứu

X

 

 

18

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, bài báo công bố

X

 

 

9.2. Chất lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Thu thập, phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế- xã hội, quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế- xã hội khu vực vịnh Nha Trang

 

X

 

2

Đặc điểm phân bố các đặc trưng khí tượng, thủy- thạch động lực, biến đổi địa hình, biến đổi trắc diện bãi, đường bờ vịnh Nha Trang

 

X

 

3

Xu thế biến động, nguyên nhân và cơ chế biến động địa hình, bờ biển, trắc diện bãi các bãi ven bờ vịnh Nha Trang;

X

 

 

4

Các tiêu chí cơ bản đề xuất các khu vực có thể cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang

X

 

 

5

Đề xuất khu vực có thể cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang, nguồn và vật liệu; phương án kỹ thuật

X

 

 

6

Đánh giá tác động của công trình hiện có ven bờ biển phía nam, bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

7

Đánh giá các nguyên nhân gây mất cân bằng bãi biển và đường bờ biển phía nam bờ tây vịnh Nha Trang

 

X

 

8

Các giải pháp công trình và phi công trình

X

 

 

9

Cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

10

Đề xuất các biện pháp quản lý, quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang

X

 

 

11

Dự báo xu thế biến động đường bờ do nước biển dâng

X

 

 

12

Tập bản đồ, sơ đồ

 

X

 

13

Báo cáo thu thập, phân tích và đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện thủy động lực vịnh Nha Trang; Đặc điểm tự nhiên các bãi ven bờ vịnh Nha Trang

 

X

 

14

Báo cáo kết quả kháo sát thực địa

X

 

 

15

Báo cáo thu thập, phân tích ảnh viễn thám, máy bay về biến động bờ

X

 

 

16

Báo cáo triển khai, áp dụng các mô hình tính toán các quá trình thuỷ thạch động lực, lan truyền vật chất, biến đổi địa hình

X

 

 

17

Bộ số liệu gốc về kết quả khảo sát, đo đạc về thủy thạch động lực, địa hình, trầm tích,… khu vực nghiên cứu

X

 

 

18

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, bài báo công bố

X

 

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5. Về những đóng góp mới của đề tài/dự ánSXTN/đề án:

-  Các kết quả điều tra, tính toán, nghiên cứu của đề tài về việc cải tạo, nuôi bãi nhân tạo phục vụ cho phát triển kinh tế biển (du lịch biển …)  là những vấn đề có thể nói là rất mới về mặt khoa học, thực tiễn ứng dụng  và công tác quản lý, quy hoạch không chỉ với Khánh Hòa mà cho cả Việt Nam.

- Đề tài đã chỉ ra được xu thế biến động, nguyên nhân biến động các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang bằng việc kết hợp nhiều phương pháp từ thô sơ kinh điển (thu thập số liệu, chồng ghép các đường biểu diễn qua các thời kỳ) đến hiện đại (GIS viển thám, tính toán mô hình thủy- thạch động lực).

- Đề tài đã nêu ra Cơ sở hoa học cho vấn đề cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang. Đây là một trong những vấn đề đang được Chính quyền địa phương, Doanh nghiệp làm du lịch- dịch vụ và người dân quan tâm.

- Do tính mới và phức tạp của mục tiêu đề tài. Tập thể khoa học của đề tài đã bước đầu đưa ra được cơ sở khoa học tương đối tốt phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang.

9.6. Về hiệu quả của đề tài/dự ánSXTN/đề án:

a. Hiệu quả kinh tế:

- Đề tài góp phần gián tiếp giúp cho việc sử dụng, khai thác và cải tạo các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang. Đây là một mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương nói chung, phát triển du lịch- dịch vụ nói riêng, đặc biệt có ý nghĩa to lớn khi du lịch là một trong những mũi nhọn trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

-  Đề tài đã lồng ghép, kết hợp trong quan hệ HTQT nên đã có được sự tư vấn về mặt khoa học và kỹ thuật của các chuyên gia hàng đầu về nuôi bãi và bảo vệ bờ từ các trừng ĐH và TTNCTB từ Tokyo - Nhật Bản trong việc triển khai các nội dung của đề tài.

b. Hiệu quả xã hội-môi trường:

- Cung cấp tư liệu, cơ sở khoa học cho công tác quản lý: định hướng, quy hoạch, kế hoạch … phát triển bền vững vùng ven bờ tây vịnh Nha Trang.

- Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường ven bờ, tạo mỹ quan ở dải ven bờ đặc biệt là các bãi tắm;

- Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, các hiểu biết về hiện trạng và diễn biến các bãi tắm, nguyên nhân và các giải pháp bảo vệ, khai thác bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang; Cải tạo vùng ven bờ có cơ sở khoa học, không tự ý lấp bãi, lấn biển của các doanh nghiệp và người dân.

9.7. Về tiến độ thực hiện: trễ 02 tháng so với thời gian xin gia hạn.

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): đạt

PQLKH


Bài viết khác
Tỉnh Khánh Hòa: 01 đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016
Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang
Xây dựng và quản lý Nhãn hiệu tập thể Táo Cam Thành Nam
Thông qua thuyết minh đề án khoa học “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”
Hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón lá Oligoalginate từ bã rong nâu trong dây chuyền sản xuất Fucoidan
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 3/2017
Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống máy xăm
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ DN tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, 2017
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (lần 2)
Khảo sát, lấy ý kiến xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kế quốc gia
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.