Quảng cáoLượt truy cập
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học công nghệ giao trực tiếp thực hiện thuộc Kế hoạch Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2012

TT

Tên Đề tài/Dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu
đối với sản phẩm

Kinh phí

Thời gian

 thực hiện

Phương thức thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

 

 

NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Đề tài: Xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác giống sắn cao sản tại Khánh Vĩnh – tỉnh Khánh Hòa

- Xác định các giống sắn cao sản thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai của huyện Khánh Vĩnh.

- Xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác giống sắn cao sản phù hợp với điều kiện sinh thái ở huyện Khánh Vĩnh theo hướng bền vững.

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài.

- Xác định 2 – 3 giống sắn cao sản (đạt >25 tấn);

- Các biện pháp kỹ thuật canh tác sắn phù hợp và bền vững;

- 1 ha khảo nghiệm giống; 1 ha nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác;

- 3 mô hình (1 ha/mô hình) canh tác giống sắn cao sản đạt năng suất 25 tấn/ha.

800 triệu đồng

36 tháng

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh chủ trì thực hiện

2

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ du lịch và tiêu dùng ở tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ du lịch và tiêu dùng ở tỉnh Khánh Hòa.

- Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao từ khâu canh tác, chế biến và tiêu thụ tại thị xã Ninh Hòa (10 ha/vụ) đạt hiệu quả kinh tế.

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài.

 

Kinh phí SNKH hỗ trợ 400 triệu đồng

18 tháng

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện

3

Đề tài: Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng Tỏi trên vùng đất cát ven biển tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng Tỏi trên vùng đất cát ven biển tỉnh Khánh Hòa.

- Nâng cao hiệu quả kinh tế trên các vùng đất cát ven biển tỉnh Khánh Hòa.

- 3 mô hình (2.000 m2/mô hình) trồng Tỏi đạt năng suất 8-9 tạ/1.000 m2, tại các vùng đất cát ven biển tỉnh Khánh Hòa.

- Biện pháp kỹ thuật trồng Tỏi trên vùng đất cát.

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài.

 

300 triệu đồng

24 tháng

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện

4

Chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong Nho biển (Caulerpa lentillifera J.Agardh, 1837) cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Chuyển giao thành công kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong Nho biển nhằm góp phần giải quyết nhu cầu rau xanh cho quân và dân huyện đảo Trường Sa

- 2 mô hình trồng rong Nho biển trong bể tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh).

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến rong Nho biển phù hợp với điều kiện sinh thái và kinh tế xã hội của huyện đảo Trường Sa.

- 40 người thuộc Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa được đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến rong Nho biển.

- Cung cấp khoảng 100kg rong Nho biển thành phẩm làm rau xanh cho quân và dân quần đảo Trường Sa.

- Bản kế hoạch triển khai trồng rong Nho biển tại Trường Sa đến năm 2015.

700 triệu đồng

18 tháng

Đặt hàng cho Viện Hải dương học chủ trì thực hiện

 

 

XÃ HỘI NHÂN VĂN

 

 

 

 

 

5

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2020

- Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (PCI)  tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2011.

- Đề xuất các giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

-                                

-                                

- Báo cáo kết quả đề tài;

- Báo cáo thực trạng, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (PCI)  tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2011;

- Đề xuất giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh của Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

900 triệu đồng

18 tháng

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện

6

Xây dựng, nâng cao năng lực quản lý hành chính của cán bộ, công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

 

 

-                                - Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực quản lý hành chính của cán bộ, công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 -2011.

-                                - Đề xuất các giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính của cán bộ, công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

-                     

- Báo cáo kết quả đề tài;

- Báo cáo thực trạng, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực quản lý hành chính của cán bộ, công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2011;

- Đề xuất các giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính của cán bộ, công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020

900 triệu đồng

18 tháng

Giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện

7

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa

 

 

 

- Đánh giá hiện trạng các nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

- Đề xuất mô hình điểm đến về sản xuất thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch.

 

 

- Báo cáo khoa học kết quả của đề tài.

 - Báo cáo hiện trạng các nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Các giải pháp khả thi nhằm phát triển các nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

- Mô hình điểm đến về sản xuất thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch.

 

 

800 triệu đồng

24 tháng

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện

8

Nghiên cứu các địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa phục vụ giáo dục truyền thống và quảng bá phát triển du lịch.

 

 

- Xác định những địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu ở Khánh Hòa phục vụ giáo dục truyền thống và quảng bá phát triển du lịch.

- Xác định những nội dung chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương; Quảng bá phát triển du lịch.

 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài;

- Tài liệu về những địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa.

- Tài liệu giáo dục tuyên truyền những địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu ở Khánh Hòa.

-  Nội dung quảng bá về những địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa phục vụ du lịch.

 

800 triệu đồng

24 tháng

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện

9

Biên soạn Địa chí Khánh Hòa đến năm 2011.

Biên soạn hoàn chỉnh Địa chí Khánh Hòa đến năm 2011 nhằm giới thiệu bạn đọc và nhân dân trong tỉnh về địa lý tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội trong quá khứ và hiện tại của Khánh Hòa

- Bản Địa chí Khánh Hòa đến năm 2011 hoàn chỉnh;

- Đĩa CD về Địa chí Khánh Hòa đến năm 2011

700 triệu đồng

12 tháng

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện

 

 

Y TẾ

 

 

 

 

 

10

Nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và đề xuất các giải pháp làm giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa.

 

 

-                               - Xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi theo 3 chỉ số: cân nặng theo tuổi (W/A), chiều cao theo tuổi (H/A) và cân nặng theo chiều cao (W/H).

-                               - Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh Khánh Hòa.

-                               - Đề xuất các giải pháp khả thi làm giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Khánh Hòa.

-                                

-                      - Báo cáo xác định được các yếu tố chính tác động lên tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh KH;

-                      - Các giải pháp khả thi nhằm làm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh KH.

- Xây dựng bản đồ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Khánh Hòa

600 triệu đồng

18 tháng

Giao Sở Y tế chủ trì thực hiện

11

Khảo sát các chỉ số nhân trắc của người dân tộc Raglai dưới 50 tuổi tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh

-                                - Xác định các chỉ số  nhân trắc của người dân tộc Raglai dưới 50 tuổi tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

-                                - Tìm hiểu mối liên quan giữa các chỉ số nhân trắc với các yếu tố liên quan.

-                                - Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số  nhân trắc của người Raglai.

-                     

- Các chỉ số nhân trắc của người dân tộc Raglai dưới 50 tuổi hiện đang sinh sống tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

- Xác định mối liên quan giữa các chỉ số nhân trắc với các yếu tố liên quan.

- Các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số  nhân trắc của người Raglai tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

- Báo cáo kết quả đề tài.

500 triệu đồng

24 tháng

Giao Sở Y tế chủ trì thực hiện

12

Đánh giá thực trạng vệ sinh trường học theo quy chuẩn quốc gia, ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật học đường của các trường phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

 

 

- Đánh giá thực trạng vệ sinh trường học theo quy chuẩn quốc gia của các trường phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa.

- Đề xuất biện pháp nâng cao điều kiện vệ sinh trường học nhằm bảo vệ sức khoẻ học sinh, phòng tránh các bệnh, tật học đường.

 

- Bảng số liệu: số liệu chi tiết về vệ sinh trường học của các trường được khảo sát.

- Báo cáo mô tả thực trạng và phân tích đánh giá thực trạng chi tiết về các yếu tố vệ sinh trường học, nguy cơ của các bệnh, tật học đường của các trường phổ thông tại tỉnh Khánh Hoà;  nguyên nhân của các hạn chế.

- Báo cáo đánh giá sự khác biệt về mức độ đáp ứng vệ sinh trường học giữa các khu vực (thành thị, đồng bằng và miền núi).

- Các biện pháp nâng cao điều kiện vệ sinh trường học nhằm bảo vệ sức khoẻ học sinh, phòng tránh các bệnh, tật học đường.

 

700 triệu đồng

Trong đó: KPSNKH 500 triệu đồng; Kinh phí đối ứng 200 triệu đồng

24 tháng

Đặt hàng cho Viện Pasteur Nha Trang      chủ trì thực hiện

13

Xây dựng quy trình chiết xuất, sản xuất đồ uống giàu polyphenol, chlorophyll từ cây bắp

 

 

- Xây dựng quy trình chiết xuất polyphenol, chlorophyll từ cây bắp.

- Ứng dụng xây dựng quy trình sản xuất đồ uống giàu polyphenol, chlorophyll từ cây bắp.

 

- Quy trình chiết xuất polyphenol, chlorophyll từ cây bắp. Hiệu suất thu hồi polyphenol, chlorophyll từ cây bắp đạt ít nhất 0,3%;

- Quy trình sản xuất đồ uống giàu polyphenol, chlorophyll từ cây bắp.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của quy trình chiết xuất polyphenol, chlorophyll từ cây bắp;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của quy trình sản xuất đồ uống giàu polyphenol, chlorophyll từ cây bắp;

- Kết quả phân tích thành phần hóa học cây bắp; Đánh giá khả năng chống Oxy hóa chế phẩm giàu polyphenol, chlorophyll.

- Đào tạo 1 thạc sĩ, 2 bài viết đăng tạp chí khoa học trong nước.

Kinh phí SNKH hỗ trợ 300 triệu đồng

18 tháng

Đặt hàng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang chủ trì thực hiện

14

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Sốt mò do Rickettsia Tsutsugamushi và đề xuất các biện pháp phòng chống tại tỉnh Khánh Hòa, trong 2 năm (2012 - 2013).

 

 

 

- Mục tiêu chung: Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh Sốt mò do Rickettsia Tsutsugamushi và đặc điểm vector truyền bệnh sốt mò, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phòng chống thích hợp tại tỉnh Khánh Hòa, trong 2 năm (2012 - 2013)

- Mục tiêu cụ thể:

+ Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh Sốt mò do Rickettsia Tsutsugamushi tại Khánh Hòa (tuổi, giới, nghề nghiệp, vùng địa lý, tính chất theo mùa, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng …);

+ Mô tả đặc điểm sinh học quần thể vector gây bệnh Sốt mò;

+ Mô tả điều tra KAP;

+ Hoàn thiện và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm (ELISA, RT-PCR) tìm tác nhân gây bệnh Sốt mò cho tuyến dưới;

+ Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Sốt mò tại tỉnh Khánh Hòa.

 

 

- Kết quả xét nghiệm xác định ca bệnh, các yếu tố vector, môi trường,…

- Bảng mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh Sốt mò do Rickettsia Tsutsugamushi tại Khánh Hòa (tuổi, giới, nghề nghiệp, vùng địa lý, tính chất theo mùa, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng…);

- Bản đồ dịch tễ học bệnh Sốt mò do Rickettsia Tsutsugamushi tại Khánh Hòa;

- Bảng mô tả đặc điểm sinh học quần thể vector gây bệnh Sốt mò;

- Kết quả mô tả điều tra KAP;

- Kỹ thuật xét nghiệm (ELISA, RT-PCR) tìm tác nhân gây bệnh Sốt mò cho tuyến dưới;

- Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Sốt mò tại tỉnh Khánh Hòa phù hợp với thực tế địa  phương, mang tính khả thi ca.

 

 

 

       

1.500 triệu đồng

24 tháng

Đặt hàng Viện Pasteur Nha Trang chủ trì thực hiện

 

CÔNG NGHIỆP

1.                                

 

 

 

 

15

Đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm thu nhận lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L., ứng dụng làm chất màu thực phẩm và lutein dược phẩm.

Hoàn thiện quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế lutein từ cúc vạn thọ Tagetes erecta L. ứng dụng làm chất màu thực phẩm và lutein dược phẩm theo quy mô phòng thí nghiệm tạo cơ sở cho việc xây dựng quy trình sản xuất theo quy mô pilot.

- Quy trình công nghệ sản xuất lutein theo quy mô phòng thí nghiệm.

- 500 mg sản phẩm hoạt chất lutein tinh khiết (90%).

- Báo cáo tổng hợp đầy đủ các nội dung thực hiện đề tài.

 

600

triệu đồng

24 tháng

Đặt hàng Trường Đại học Nha Trang chủ trì thực hiện

16

Dự án SXTN: Sản xuất nhiên liệu sinh khối (biomass) đáp ứng tiêu thụ dân dụng tại tỉnh Khánh Hòa.

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất ra lò đốt và củi ép thanh (từ vỏ trấu, mùn cưa, bã mía, rơm rạ, …) đáp ứng tiêu thụ dân dụng tại tỉnh Khánh Hòa.

- Góp phần làm sạch môi trường.

- Lò đốt quy mô dân dụng và các loại củi ép thanh.

- Khí thải của quá trình đốt đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

- Báo cáo tổng hợp các nội dung thực hiện dự án.

400 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn SNKH cấp 120 triệu

- Vốn đối ứng 280 triệu)

12 tháng

Hỗ trợ Công ty Cổ phần Năng lượng Resa chủ trì thực hiện

 

 

MÔI TRƯỜNG

 

-                  

 

 

 

 

17

Triển khai các mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều

 

 

 

Phục hồi thành công rừng ngập mặn; quản lý có hiệu quả rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở  khu vực đầm Thủy Triều, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch có sự tham gia của doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương.

Diện tích rừng ngập mặn được phục hồi và quản lý là 3 vùng (1 - 2ha/vùng), chú trọng sự đa dạng loài phục hồi;

- 30ha thảm cỏ biển được quản lý có hiệu quả (lựa chọn các khu vực có ý nghĩa về mặt môi trường và nguồn lợi sinh học);

- Xây dựng quy chế quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển với sự tham gia của các thành phần liên quan ở các khu vực được phục hồi;

- Đề xuất giải pháp mở rộng việc phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển tại Khánh Hòa.

700 triệu đồng

Trong đó:

Kinh phí SNKH: 80%, đối ứng: 20%

 

24 tháng

Đặt hàng Viện Hải dương học chủ trì thực hiện

 

CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

 

 

 

 

 

18

Đề tài: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS hiệu chỉnh, cập nhật các lớp nền địa hình khu vực  vịnh Nha Trang.

 

Cung cấp hiện trạng dữ liệu các lớp nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 khu vực vịnh Nha Trang, phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước về lãnh thổ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Ảnh Quickbird gốc, bộ điểm khống chế nắn chỉnh hình học ảnh, ảnh Quickbird đã được nắn chỉnh hình học về VN-2000 (kinh tuyến trục 108015’, múi chiếu 30).

- Dữ liệu dạng GIS gồm 5 lớp: dân cư, thảm thực vật, thủy hệ, giao thông và ranh giới.

- Bộ đĩa CD dữ liệu gốc.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

1.500 triệu đồng

12 tháng

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện

19

Đề tài: Báo động gác và thông thoại tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Chế tạo thiết bị báo động gác và thông thoại nhằm hỗ trợ cho người gác báo động, truyền đạt thông tin khi thực hiện nhiệm vụ canh gác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

50 bộ thiết bị báo động gác và thông thoại trang bị cho tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, sản phẩm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phù hợp với môi trường làm việc biển đảo.

645 triệu đồng (vốn SNKH cấp 420 triệu đồng, vốn đối ứng: 225 triệu đồng)

10 tháng

Hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì, thực hiện

20

Dự án SXTN: Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hạ tầng kỹ thuật lưới điện và viễn thông tại Khánh Hòa.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hạ tầng kỹ thuật lưới điện và viễn thông phục vụ hoạt động sản xuất và công tác quản lý của Nhà nước.

 

- Cơ sở dữ liệu GIS hạ tầng kỹ thuật lưới điện và viễn thông.

- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 được quy chuẩn hệ tọa độ, gồm các lớp thông tin:

+ Lớp bản đồ nền hành chính, sông ngòi, giao thông;

+ Lớp bản đồ các tuyến đường dây điện trên không, tuyến cáp ngầm;

+ Lớp bản đồ điểm đấu nối các tuyến đường dây, tuyến cáp ngầm: trạm biến áp, hộp nối (cho cáp ngầm), cột điện (cho đường dây trên không).

- Các phần mềm quản lý được tích hợp dữ liệu GIS.

- Tích hợp với các chương trình quản lý khách hàng CMIS, quản lý vật tư FMIS cũng như các chương trình khác của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang triển khai.

2.000 triệu đồng (vốn SNKH: 500 triệu đồng;  Vốn đối ứng: 1.500 triệu đồng)

12 tháng

Hỗ trợ  Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chủ trì thực hiệnLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.