Quảng cáoLượt truy cập
Cơ cấu tổ chức

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÁNH HÒA

Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3824676; Fax: (84.58) 3824676; E-mail: skhcn@khanhhoa.gov.vn

 


GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn

 PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. Phạm Cao Cường

ĐT: (058) 3815089; 0983158218; 
Email: pccuong@khanhhoa.gov.vn 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1.VĂN PHÒNG 

 

Phó Chánh Văn Phòng (Phụ trách):  ThS. Phạm Thùy Quyên

ĐT: (058) 3824676 ;  Email: ptquyen@khanhhoa.gov.vn
 

2.PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Phòng (Phụ trách): Lê Thị Diệp Thảo

ĐT: (058) 3821254; 0905293847;  Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn


 

3.PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

 


ĐT: (058) 3816884;

 

4.PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH


                   Phó trưởng phòng (Phụ trách): ThS. Huỳnh Đức Hiền

          ĐT:  (058)3824290;  0905491595;  Email: hdhien@khanhhoa.gov.vn

 

5.THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra: Phạm Cao Cường

ĐT: (058) 3815089; 0983158218;  Email: pccuong@khanhhoa.gov.vn

 

6.PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Trưởng phòng : Nguyễn Thanh Hương

ĐT : (058) 3822556;  Email: nthuong@khanhhoa.gov.vn

 

7.PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

 

Phó Trưởng phòng (Phụ trách):  CN. Tô Hồng Nhung

ĐT:  (058)3821131;  0935053575;  Email: thnhung@khanhhoa.gov.vn


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ 01 Trần Phú, TP. Nha Trang

Phó Giám đốc (Phụ trách):  ThS. Nguyễn Bảo Quốc

ĐT: 0905723600; Email: nbquoc@khanhhoa.gov.vn


2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

11 Hùng Vương, TP. Nha Trang - ĐT: (058) 3522555; Fax: (84.58) 3521065

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoài Sơn

ĐT: 0982032035;  Email: nhson@khanhhoa.gov.vn

 

3.TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 Địa chỉ: 11 Hùng Vương, TP. Nha Trang

 

Giám đốc: Huỳnh Cường

Điện thoại: (058) 3528939 – Di động: 0905.110.313;  Email: hcuong@khanhhoa.gov.vn

 

 Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 209/GP-BC, ngày  29  tháng 05   năm 2007
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa.    Điện thoại: 84 58 824676  Fax: 84 58 824676
Email: vanphong_SKHCN@dostkhanhhoa.gov.vn  Website: www.dostkhanhhoa.gov.vn